Tiệc cưới Quang Hưng - Thu Phương ngày 19/10/2018

Ha người không có cùng chung huyết thống, gặp nhau tưởng như vô tình, yêu nhau như không thể tách rời - một tình yêu giữa hai người xa lạ. Phải chăng đó chỉ là sự tình cờ nào đó giữa con người với con người, hay thực sự đó là nhân duyên trời định.


Các album khác