--- Bê tráp mất duyên có đúng không? Cách bê tráp không mất duyên

Bê tráp có mất duyên không? Những lưu ý khi đi “bán duyên”