--- Thách cưới là gì? Lễ vật thách cưới gồm những gì? - forevermark

Thách cưới là gì? Lễ vật thách cưới gồm những gì?