--- Lễ ăn hỏi là gì? Lễ ăn hỏi gồm những gì? - forevermark

Lễ ăn hỏi là gì? Lễ ăn hỏi gồm những gì?